A

Wyrazy Obce

 • ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

 • ATAWIZM

  (łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od dawna

 • ATARAKSJA

  (gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

 • ATAMAN

  (ukr. ataman) dowódca wojsk kozackich

 • ATAPI

  (skrót od: Advanced Technology Attachment Packet Interface) (ang.) infor. złącze odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniami innymi niż DYSKI TWARDE

 • ATAKSJA

  (gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to rock mp3 download

 • ATA

  (skrót od: Advanced Technology Attachment) (ang.) infor. tryb pracy DYSKÓW TWARDYCH

 • ASYRIOLOGIA

  (od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

 • ASYMILACJA

  (łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie się głoski do jej sąsiedztwa

 • ASYGNOWAĆ

  (łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

 • ASYGNATA

  (łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

 • ASUMPT

  (od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls