• B

  Pochodzenie:

  BATYSKAF

  (gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

 • B

  Pochodzenie:

  BAROMETR

  (gr. baros – ciężar, metrein – miara) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • B

  Pochodzenie:

  BARIATRIA

  (od gr. baros) med. dział zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości

 • B

  Pochodzenie:

  BALSAMOWANIE

  (gr. balsamon – żywica z drzewa balsamowego) zabezpieczanie zwłok przed rozkładem

 • B

  Pochodzenie:

  BALISTYKA

  (gr. balłein – rzucać, miotać) nauka o ruchu pocisków

 • A

  Pochodzenie:

  AZYMA

  (od gr. zyme – zakwas) maca, przaśny chleb, wykorzystywany w Kościele rzymskokatolickim w czasie eucharystii

 • A

  Pochodzenie:

  AZYL

  (gr. ásylon) 1. bezpieczne miejsce 2. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcowi ściganemu na terenie swojego kraju

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOPSJA

  (gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

 • A

  Pochodzenie:

  AUTONOMIA

  (gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOMATYZM

  (od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych