greka

Wyrazy Obce

 • BARIATRIA

  (od gr. baros) med. dział zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości

 • BALSAMOWANIE

  (gr. balsamon – żywica z drzewa balsamowego) zabezpieczanie zwłok przed rozkładem

 • BALISTYKA

  (gr. balłein – rzucać, miotać) nauka o ruchu pocisków

 • AZYMA

  (od gr. zyme – zakwas) maca, przaśny chleb, wykorzystywany w Kościele rzymskokatolickim w czasie eucharystii

 • AZYL

  (gr. ásylon) 1. bezpieczne miejsce 2. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcowi ściganemu na terenie swojego kraju

 • AUTOPSJA

  (gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

 • AUTONOMIA

  (gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

 • AUTOMATYZM

  (od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych

 • AUTOKRACJA

  (gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

 • AUTOGRAF

  (gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych

 • AUTOCHTON

  (gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

 • ATTYKA

  (od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku