• A

  Pochodzenie:

  AUTOKRACJA

  (gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOGRAF

  (gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOCHTON

  (gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

 • A

  Pochodzenie:

  ATTYKA

  (od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku

 • A

  Pochodzenie:

  ATTYCYZM

  (od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

 • A

  Pochodzenie:

  ATROFIA

  (gr. atrophia – niedożywienie) zanikanie tkanek, organów

 • A

  Pochodzenie:

  ATOMIZACJA

  (gr. atomos – niepodzielny) 1. rozdrabnianie, rozdzielanie czegoś na drobne części 2. szczegółowa analiz

 • A

  Pochodzenie:

  ATOM

  (gr. atomos – niepodzielny) najmniejsza część pierwiastka chemicznego

 • A

  Pochodzenie:

  ATMOSFERA

  (gr. Atmós – duch, para, sfaira – kula) 1. powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciało niebieskie 2. jednostka ciśnienia 3. nastrój, klimat

 • A

  Pochodzenie:

  ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych