• A

  Pochodzenie:

  ATARAKSJA

  (gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

 • A

  Pochodzenie:

  ATAKSJA

  (gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to rock mp3 download

 • A

  Pochodzenie:

  ASYRIOLOGIA

  (od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

 • A

  Pochodzenie:

  ASTRONOMIA

  (gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

 • A

  Pochodzenie:

  ASTROLOGIA

  (gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

 • A

  Pochodzenie:

  ASTMA

  (gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

 • A

  Pochodzenie:

  ASEPTYCZNY

  (gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

 • A

  Pochodzenie:

  ASCETA

  (gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub zbawienie

 • A

  Pochodzenie:

  ARYTMIA

  (od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

 • A

  Pochodzenie:

  ARYTMETYKA

  (gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych