• A

  Pochodzenie:

  APOKALIPSA

  (gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający proroctwo dotyczące losów świata 3. przen. zagłada, katastrofa

 • A

  Pochodzenie:

  APOGRAF

  (z gr. apógraphon – kopia) 1. kopia oryginału 2. urządzenie do wytwarzania kopii

 • A

  Pochodzenie:

  APOGEUM

  (gr. apógaion – odległy od Ziemi) 1. największe nasilenie, punkt szczytowy 2. astr. najbardziej odległy od środka Ziemi punkt orbity Księżyca lub innych satelitów

 • A

  Pochodzenie:

  APODYKTYCZNY

  (gr. apodeiktikós – dowodzący) bezwzględny, nieznoszący sprzeciwu

 • A

  Pochodzenie:

  APATRYDA

  (fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

 • A

  Pochodzenie:

  APATIA

  (gr. apatheia, od pathos – uczucie) obojętność emocjonalna, odrętwienie

 • A

  Pochodzenie:

  AORYST

  (gr. aóristos – nieoznaczony) czas przeszły dokonany, lecz nieokreślony, występuje w języku greckim

 • A

  Pochodzenie:

  AORTA

  (gr. aorthe – rzecz podniesiona, zawieszona) najważniejsza tętnica układu krwionośnego, wyprowadza krew z lewej komory serca do innych tętnic

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYTEZA

  (gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie) 1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy) 2. lit. zestawienie przeciwstawnych znaczeniowo elementów

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYSEPTYCZNY

  (gr. anti – przeciw, septikós – powodujący gnicie) odkażający, zapobiegający zakażeniu

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych