greka

Wyrazy Obce

 • ANTYPERSPIRANT

  (od gr. anti – przeciw, perspire — pocić się) środek wstrzymujący nadmierne pocenie się

 • ANTYPATIA

  (gr. anti – przeciw, pathos – uczucie) 1. niechęć, wrogość w stosunku do kogoś 2. osoba, do której czujemy niechęć

 • ANTYNOMIA

  (gr. antinomia – sprzeczność praw) zestawienie dwóch sprzecznych twierdzeń, które badane osobno są prawdziwe

 • ANTYKONCEPCJA

  (gr. anti – przeciw, conceptio – poczęcie) zapobieganie zajściu w ciążę

 • ANTYKLERYKALIZM

  (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

 • ANTYCHRYST

  (gr. anti – przeciw, Chri-stós – Chrystus) 1. przeciwnik Chrystusa 2. szatan, zły duch, zły człowiek

 • ANTYBIOTYK

  (gr. anti – przeciw, bios – życie) substancja chemiczna wytwarzana przez niektóre bakterie lub otrzymywana laboratoryjnie, niszcząca inne drobnoustroje lub osłabiająca ich działanie

 • ANTROPOMORFIZM

  (gr. anthropos -człowiek, morphe – kształt) przypisywanie cech ludzkich zjawiskom i przedmiotom przyrody

 • ANTROPOLOGIA

  (gr. anthropos – człowiek, logos – słowo, nauka) 1. nauka o pochodzeniu człowieka i jego rozwoju kulturowym 2. nauka o naturze i istocie człowieka, jego stosunku do natury i kultury

 • ANTONIM

  (gr. anti – przeciw, ónyma – imię) wyraz przeciwstawny

 • ANTOLOGIA

  (gr. anthologia – zbiór kwiatów) 1. zbiór utworów jednego autora 2. zbiór utworów różnych autorów, ale połączonych tematycznie costumes atlanta

 • ANTIDOTUM

  (gr. antidoton – dane przeciw) 1. sposób na coś, środek zaradczy 2. środek likwidujący działanie trucizny