• A

  Pochodzenie:

  ANTYSEMITYZM

  (od gr. anti – przeciw, fr. semite od Sem – imię najstarszego syna Noego) wrogi stosunek do narodu żydowskiego, prześladowanie jego przedstawicieli deca durabolin pakistan

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYPODY

  (od gr. anti – przeciw, podós – stopy) obszary Ziemi położone na przeciwnych półkulach

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYPERSPIRANT

  (od gr. anti – przeciw, perspire — pocić się) środek wstrzymujący nadmierne pocenie się

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYPATIA

  (gr. anti – przeciw, pathos – uczucie) 1. niechęć, wrogość w stosunku do kogoś 2. osoba, do której czujemy niechęć

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYNOMIA

  (gr. antinomia – sprzeczność praw) zestawienie dwóch sprzecznych twierdzeń, które badane osobno są prawdziwe

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYKONCEPCJA

  (gr. anti – przeciw, conceptio – poczęcie) zapobieganie zajściu w ciążę

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYKLERYKALIZM

  (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYCHRYST

  (gr. anti – przeciw, Chri-stós – Chrystus) 1. przeciwnik Chrystusa 2. szatan, zły duch, zły człowiek

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYBIOTYK

  (gr. anti – przeciw, bios – życie) substancja chemiczna wytwarzana przez niektóre bakterie lub otrzymywana laboratoryjnie, niszcząca inne drobnoustroje lub osłabiająca ich działanie

 • A

  Pochodzenie:

  ANTROPOMORFIZM

  (gr. anthropos -człowiek, morphe – kształt) przypisywanie cech ludzkich zjawiskom i przedmiotom przyrody

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych