łacina

Wyrazy Obce

 • ASTRALNY

  (łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

 • ASPIRACJA

  (łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

 • ASPEKT

  (łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

 • ASONANS

  (łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

 • ASOCJACJA

  (łac. associare – dołączyć) skojarzenie

 • ASERTYWNY

  (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

 • ASEKURACJA

  (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

 • ARTYKUŁ

  (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

 • ARTYKULACJA

  (od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas wymawiania głosek

 • ARTES LIBERALES

  (łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

 • ARSZENIK

  (łac. arsenicum – fałszywe złoto) substancja chemiczna w postaci białego, bezzapachowego proszku, silna trucizna