• A

  Pochodzenie:

  ARMATOR

  (od łac. armatura – uzbrojenie) 1. konstrukcja podtrzymująca budowlę, rzeźbę 2. pomocnicze urządzenia zapewniające prawidłowe korzystanie z danego sprzętu

 • A

  Pochodzenie:

  ARKUSZ KALKULACYJNY

  (łac. arcus – łuk, calculatio – kalkulacja) infor. program używany do obliczeń matematycznych, statystycznych oraz finansowych

 • A

  Pochodzenie:

  ARKANA

  (od łac. arcanum – to, co niedostępne) tajniki, tajemnice, niedostępne sposoby

 • A

  Pochodzenie:

  ARGUMENT

  (łac. argumentom – dowód, racja) dowód, uzasadnienie

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHIWUM

  (łac. archivum) 1. zbiór starych dokumentów 2. miejsce przechowywania tych dokumentów

 • A

  Pochodzenie:

  ARBITER ELEGANTIARUM

  (lac. sędzia elegancji – przydomek Petroniusza) autorytet w sprawach gustu, dobrego smaku

 • A

  Pochodzenie:

  ARBITER

  (łac. ) 1. osoba rozstrzygająca jakąś sprawę 2. sędzia sportowy

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHIWIZER

  (od łac. archivum – archiwum) infor. program używany do zmniejszania ilości miejsca zajmowanego przez informacje, dokonywany poprzez KOMPRESJE danych

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHIWIZACJA DANYCH

  (łac. archivum – archiwum) infor. kopiowanie danych na pojemny i trwały nośnik, np. płytę CD-R

 • A

  Pochodzenie:

  AR

  (łac. area – plac) jednostka miary – 100m2

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych