Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

AKWEN

  (łac. aqua – woda) określona część morza, oceanu

  AKWEDUKT

   (łac. aquaeductus, od aqua – woda, ducere – prowadzić) wodociąg wraz z konstrukcją nośną (np. mostem) prowadzący wodę z gór,… Czytaj dalej »AKWEDUKT

   AKWARELA

    (wł. acquarella, z łac. aqua – woda) 1. farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie 2. obraz namalowany takimi farbami 3.… Czytaj dalej »AKWARELA

    AKWAMARYNA

     (łac. aqua marina – woda morska) przezroczysty, niebieskozielony kamień szlachetny, odmiana berylu

     AKUSZER

      (fr. accoucheur) osoba specjalizująca się w przyjmowaniu porodów

      AKUSTYKA

       (gr. akustikós – dotyczący słuchu) 1. nauka o wytwarzaniu, rozchodzeniu się i odbiorze fał dźwiękowych 2. jakość słyszalności dźwięków w… Czytaj dalej »AKUSTYKA

       AKUPUNKTURA

        (łac. acus – igła, punctura – ukłucie) wschodnioazjatycka metoda leczenia, polegająca na nakłuwaniu igłami określonych punktów ciała

        AKUPRESURA

         (łac. acus – igła, pressura – nacisk) niekonwencjonalna metoda leczenia, polegająca na masowaniu określonych punktów ciała

         AKUMULACJA

          (łac. accumulatio) nagromadzenie czegoś

          AKTYWACJA

           (łac. od activus – czynny) 1. pobudzanie do działania 2. uruchamianie urządzeń, np. telefonu komórkowego

           AKTYWA

            (łac. od activus – czynny) zbiór środków gospodarczych, którymi aktualnie dysponuje przedsiębiorstwo

            AKTYW

             (łac. activus – czynny) czynni, aktywni członkowie grupy, organizacji, partii

             AKTUALIZACJA

              (od łac. actualis – aktualny) INSTALACJA nowszej wersji programu, do której niezbędne jest posiadanie wersji wcześniejszej

              AKT

               (łac. actus – działanie, actum – rzecz dokonana) 1. czyn, działanie 2. dokument urzędowy, prawny 3. część utworu dramatycznego lub… Czytaj dalej »AKT

               AKSJOMAT

                (gr. aksioma – znaczenie, szacunek) twierdzenie uznane za prawdziwe, oczywiste, bez konieczności udowadniania go

                AKSJOLOGIA

                 (gr. aksios – słuszny, wart, logos — słowo, nauka) nauka o wartościach

                 AKRYBIA

                  (gr. akrfbeia – dokładność, ścisłość) dokładność, staranność

                  AKRONIM

                   (gr. akros – zewnętrzny, środkowy, ónyma – imię, nazwa) skrót utworzony od pierwszych liter lub sylab nazwy wielowyrazowej, np. ONZ,… Czytaj dalej »AKRONIM

                   AKREDYTYWA

                    (fr. accreditif, z łac. accredere – uwierzyć) 1. forma bezgotówkowych rozliczeń dokonanych przez pośrednictwo banku 2. pełnomocnictwo udzielone dyplomacie

                    AKREDYTACJA

                     (fr. accreditation, od łac. ad – do, creditum – rzecz uznana, powierzona) posiadanie uprawnień do pełnienia swych funkcji