A

ADOPCJA

(łac. adoptio – przysposobienie cudzego dziecka) uznanie cudzego dziecka za własne, prawne przejęcie funkcji rodzicielskich

ADONIS

(hebr. adon – pan) 1. piękny młodzieniec 2. roślina z rodziny jaskrowatych

ADNOTACJA

(łac. adnotatio – notatka) krótka uwaga, dopisek, przypis

ADMONICJA

(od łac. admonitio – ostrzeżenie) przest. nagana, upomnienie

ADMIRAŁ

(łac. admiralis – dowódca floty) najwyższy stopień w marynarce wojennej

ADMIRACJA

(łac. admiratio) podziw, uwielbienie, zachwyt

ADMINISTRACJA

(łac. administratio – służba, kierowanie) 1. kierowanie, za rządzanie czymś 2. zespół ludzi, zarząd jakiejś instytucji

ADIUTANT

(niem. Adjutant) oficer przydzielony wyższemu rangą dowódcy

ADIUSTOWAĆ

(łac. ad – do, iustus – słuszny) przygotowywać pod względem stylistycznym, ortograficznym i graficznym tekst do druku