A

ADIUNKT

(niem. Adjunkt) pracownik naukowy w szkołach wyższych, posiadający tytuł doktora

A DISCRETION

[czyt. a diskresją] (fr.) według własnego uznania

AD INFINITUM

(łac.) do nieskończoności, w nieskończoność

ADHORTACJA

(łac. adhortatio – zachęcanie, napominanie) zachęta, pismo (filozoficzne) zachęcające do czegoś

AD HOC

[czyt. ad hok] (łac. dosł. od tego) bez wcześniejszego przygotowania, doraźnie

ADHEZJA

(łac. adhaerere – przylgnąć) 1. chem. łączenie się dwóch ciał 2. przystąpienie do czegoś

ADHERENCJA

(łac. adhaerere – przylgnąć) popieranie, stawanie po czyjejś stronie

ADEPT

(niem. Adept, z łac. adeptus – ten, który osiągnął) 1. człowiek zaczynający uprawiać jakiś zawód, naukę, dyscyplinę 2. uczeń, praktykant

ADEKWATNY

(łac. adaeąuatus – dorównany) zgodny z czymś, odpowiadający czemuś

ADDYCJA

(łac. additio – dodawanie) chemiczna reakcja przyłączania