A

ABSTRAKCJONISTA

(niem. Abstraktzio-nist) 1. człowiek skłonny do operowania abstrakcjami 2. przedstawiciel abstrakcjonizm

ABSTRAKCJA

(łac. abstractio – odciągnięcie, oderwanie) pojęcie oderwane od rzeczywistości

ABSTRAHOWAĆ

(łac. abstrahere – odciągać, odrywać) 1. pomijać coś 2. uogólniać 3. rozumować, operując symbolami

ABSORPCJA

(łac. absorptio) 1. chem. wchłanianie 2. fiz. pochłanianie energii fal elektromagnetycznych, promieniowania przez materię

ABSORBOWAĆ

(łac. absorbere – pochłaniać) 1. zajmować się czymś, interesować się czymś 2. chem.,fiz. wchłaniać, np. ciecze, gaz

ABSOLWENT

(łac. absolvens, absolventis – uwalniający, kończący) osoba, która ukończyła szkołę, uczelnię

ABSOLUTYZM

(łac. absolutus – uwolniony, doskonały) ustrój państwowy, w którym do monarchy należy nieograniczona władza

ABSOLUTORIUM

(łac. od absolutus – uwolniony) 1. akt parlamentu potwierdzający prawidłowe wykonanie określonej działalności finansowej, np. budżetu 2. ukończenie studiów bez… Czytaj dalej »ABSOLUTORIUM

ABSOLUT

(łac. absolutus – uwolniony, doskonały) byt doskonały, niezależny, nieograniczony, wieczny

ABSOLUCJA

(łac. absolutio – uwolnienie) 1. rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów 2. uwolnienie od oskarżeni