I

IDIOM

(gr. idioma – właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie

IDEOLOGIA

(gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy

IDENTYFIKATOR

(łac. identificare) znak, symbol pozwalający na rozpoznanie, ustalenie przynależności danej rzeczy lub osoby

INDEMNIZACJA

(od łac. indemnis – nieuszkodzony) wynagrodzenie strat, odszkodowanie

IDEM

(łac.) tenże, w przypisach bibliograficznych oznacza, że dana pozycja należy do tego samego autora, który został wcześniej wymieniony

IDEE FIXE

(fr.) natrętna, chorobliwa myśl, od której nie można się uwolnić

IDEALNY

(gr. idea-widok, wyobrażenie) 1. doskonały, najlepszy 2. niematerialny

IDEALIZM

(fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość… Czytaj dalej »IDEALIZM