I

Wyrazy Obce

 • IDIOM

  (gr. idioma – właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie

 • IDEOLOGIA

  (gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy

 • IDENTYFIKATOR

  (łac. identificare) znak, symbol pozwalający na rozpoznanie, ustalenie przynależności danej rzeczy lub osoby

 • IDENTYFIKACJA

  (łac. identificatio – utożsamienie) 1. rozpoznanie osoby lub rzeczy 2. utożsamienie się z inną osobą, przejęcie jej zachowania i sposobu myślenia 3. chem. ustalenie składu pierwiastków

 • INDEMNIZACJA

  (od łac. indemnis – nieuszkodzony) wynagrodzenie strat, odszkodowanie

 • IDEM

  (łac.) tenże, w przypisach bibliograficznych oznacza, że dana pozycja należy do tego samego autora, który został wcześniej wymieniony

 • IDEE FIXE

  (fr.) natrętna, chorobliwa myśl, od której nie można się uwolnić

 • IDEALNY

  (gr. idea-widok, wyobrażenie) 1. doskonały, najlepszy 2. niematerialny

 • IDEALIZM

  (fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość zjawiskom duchowym nad materialnymi

 • IDEA

  (gr. idea – widok, wyobrażenie) 1. myśl ludzka, pojęcie, wyobrażenie 2. pomysł, koncepcja 3. platoński pierwowzór wszystkich rzeczy, którego one są jedynie odbiciem; doskonały, wieczny, niezmienny

 • IDE

  (skrót od: Integrated Drive Electronics) (ang.) nazwa systemu komunikacji pomiędzy napędami dyskowymi, np. stacją dyskietek a DYSKIEM TWARDYM