greka

APOKALIPSA

(gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający… Czytaj dalej »APOKALIPSA

APOGRAF

(z gr. apógraphon – kopia) 1. kopia oryginału 2. urządzenie do wytwarzania kopii

APOGEUM

(gr. apógaion – odległy od Ziemi) 1. największe nasilenie, punkt szczytowy 2. astr. najbardziej odległy od środka Ziemi punkt orbity… Czytaj dalej »APOGEUM

APODYKTYCZNY

(gr. apodeiktikós – dowodzący) bezwzględny, nieznoszący sprzeciwu

APATRYDA

(fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

APATIA

(gr. apatheia, od pathos – uczucie) obojętność emocjonalna, odrętwienie

AORYST

(gr. aóristos – nieoznaczony) czas przeszły dokonany, lecz nieokreślony, występuje w języku greckim

AORTA

(gr. aorthe – rzecz podniesiona, zawieszona) najważniejsza tętnica układu krwionośnego, wyprowadza krew z lewej komory serca do innych tętnic

ANTYTEZA

(gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie) 1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy) 2. lit. zestawienie przeciwstawnych… Czytaj dalej »ANTYTEZA

ANTYSEPTYCZNY

(gr. anti – przeciw, septikós – powodujący gnicie) odkażający, zapobiegający zakażeniu