Przejdź do treści

AŻIO

    Słowo „ażio” pochodzi od francuskiego terminu „agios” i włoskiego „aggio”. W kontekście finansowym, termin ten odnosi się do nadwyżki kursu papierów wartościowych lub dewiz ponad ich nominalną wartość.

    Ażio jest zjawiskiem obserwowanym na rynkach finansowych, kiedy wartość rynkowa papieru wartościowego (np. akcji, obligacji) lub waluty jest wyższa niż jej wartość nominalna, czyli wartość wyznaczona na dokumencie wartościowym lub określona przez instytucję emitującą. Ta różnica w cenie często wynika z różnych czynników rynkowych, takich jak popyt i podaż, ogólna kondycja gospodarki, oczekiwania inwestorów, a także odsetki naliczane za opóźnienie w płatności.

    W przypadku papierów wartościowych, ażio może wskazywać na pozytywne oceny i oczekiwania rynku co do przyszłej wartości i zysków danej spółki lub emitenta. W kontekście walut, ażio może odzwierciedlać siłę danej waluty na rynku międzynarodowym lub wynikać z różnic w stopach procentowych między krajami.

    Ażio jest istotne w analizie rynkowej i finansowej, jako że wskazuje na percepcję wartości przez uczestników rynku oraz może być wskaźnikiem przyszłych trendów cenowych.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane