greka

AUTOKRACJA

(gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

AUTOGRAF

(gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie… Czytaj dalej »AUTOGRAF

AUTOCHTON

(gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

ATTYKA

(od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku

ATTYCYZM

(od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

ATROFIA

(gr. atrophia – niedożywienie) zanikanie tkanek, organów

ATOMIZACJA

(gr. atomos – niepodzielny) 1. rozdrabnianie, rozdzielanie czegoś na drobne części 2. szczegółowa analiz

ATOM

(gr. atomos – niepodzielny) najmniejsza część pierwiastka chemicznego

ATMOSFERA

(gr. Atmós – duch, para, sfaira – kula) 1. powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciało niebieskie 2. jednostka ciśnienia… Czytaj dalej »ATMOSFERA

ATEIZM

(fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga