greka

BATYSKAF

(gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

BAROMETR

(gr. baros – ciężar, metrein – miara) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

BARIATRIA

(od gr. baros) med. dział zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości

BALSAMOWANIE

(gr. balsamon – żywica z drzewa balsamowego) zabezpieczanie zwłok przed rozkładem

BALISTYKA

(gr. balłein – rzucać, miotać) nauka o ruchu pocisków

AZYMA

(od gr. zyme – zakwas) maca, przaśny chleb, wykorzystywany w Kościele rzymskokatolickim w czasie eucharystii

AZYL

(gr. ásylon) 1. bezpieczne miejsce 2. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcowi ściganemu na terenie swojego kraju

AUTOPSJA

(gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

AUTONOMIA

(gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

AUTOMATYZM

(od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców… Czytaj dalej »AUTOMATYZM