• I

  Pochodzenie:

  IDIOM

  (gr. idioma – właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie

 • I

  Pochodzenie:

  IDEOLOGIA

  (gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy

 • I

  Pochodzenie:

  IDENTYFIKATOR

  (łac. identificare) znak, symbol pozwalający na rozpoznanie, ustalenie przynależności danej rzeczy lub osoby

 • I

  Pochodzenie:

  IDENTYFIKACJA

  (łac. identificatio – utożsamienie) 1. rozpoznanie osoby lub rzeczy 2. utożsamienie się z inną osobą, przejęcie jej zachowania i sposobu myślenia 3. chem. ustalenie składu pierwiastków

 • I

  Pochodzenie:

  IDENTYCZNY

  (fr. identique) taki sam, jednakowy

 • I

  Pochodzenie:

  INDEMNIZACJA

  (od łac. indemnis – nieuszkodzony) wynagrodzenie strat, odszkodowanie

 • I

  Pochodzenie:

  IDEM

  (łac.) tenże, w przypisach bibliograficznych oznacza, że dana pozycja należy do tego samego autora, który został wcześniej wymieniony

 • I

  Pochodzenie:

  IDEE FIXE

  (fr.) natrętna, chorobliwa myśl, od której nie można się uwolnić

 • I

  Pochodzenie:

  IDEALNY

  (gr. idea-widok, wyobrażenie) 1. doskonały, najlepszy 2. niematerialny

 • I

  Pochodzenie:

  IDEALIZM

  (fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość zjawiskom duchowym nad materialnymi

  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych