greka

Wyrazy Obce

 • APOKALIPSA

  (gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający proroctwo dotyczące losów świata 3. przen. zagłada, katastrofa

 • APOGRAF

  (z gr. apógraphon – kopia) 1. kopia oryginału 2. urządzenie do wytwarzania kopii

 • APOGEUM

  (gr. apógaion – odległy od Ziemi) 1. największe nasilenie, punkt szczytowy 2. astr. najbardziej odległy od środka Ziemi punkt orbity Księżyca lub innych satelitów

 • APODYKTYCZNY

  (gr. apodeiktikós – dowodzący) bezwzględny, nieznoszący sprzeciwu

 • APATRYDA

  (fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

 • APATIA

  (gr. apatheia, od pathos – uczucie) obojętność emocjonalna, odrętwienie

 • AORYST

  (gr. aóristos – nieoznaczony) czas przeszły dokonany, lecz nieokreślony, występuje w języku greckim

 • AORTA

  (gr. aorthe – rzecz podniesiona, zawieszona) najważniejsza tętnica układu krwionośnego, wyprowadza krew z lewej komory serca do innych tętnic

 • ANTYTEZA

  (gr. anti – przeciw, thesis – zdanie, ustawienie) 1. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (tezy) 2. lit. zestawienie przeciwstawnych znaczeniowo elementów

 • ANTYSEPTYCZNY

  (gr. anti – przeciw, septikós – powodujący gnicie) odkażający, zapobiegający zakażeniu

 • ANTYSEMITYZM

  (od gr. anti – przeciw, fr. semite od Sem – imię najstarszego syna Noego) wrogi stosunek do narodu żydowskiego, prześladowanie jego przedstawicieli deca durabolin pakistan

 • ANTYPODY

  (od gr. anti – przeciw, podós – stopy) obszary Ziemi położone na przeciwnych półkulach