A

Wyrazy Obce

 • ASERTYWNY

  (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

 • ASEPTYCZNY

  (gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

 • ASENIZACJA

  (z fr. sain-zdrowy, assainir – uzdrawiać) 1. usuwanie nieczystości, wywożenie zawartości szamba 2. przest. polepszenie warunków higienicznych i zdrowotnych w określonych miejscach

 • ASEKURACJA

  (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

 • ASCETA

  (gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub zbawienie

 • ASAUŁ

  (ukr.) dawny stopień oficerski w wojskach kozackich

 • ARYWIZM

  (fr. arrivisme) chęć zdobycia za wszelką cenę władzy, pozycji, majątku; karierowiczostwo

 • ARYTMIA

  (od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

 • ARYTMETYKA

  (gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

 • ARYSTOKRACJA

  (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

 • ARTYLERIA

  (fr: artillerie) 1. rodzaj wojska posługującego się bronią o dalekim zasięgu rażenia 2. broń palna o dalekim zasięgu rażenia 3. nauka o budowie i stosowaniu tej broni

 • ARTYKUŁ

  (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance